oficinaIPSA.jpg
manteniment Industria Piera SA

Qui és Industrial Piera SA

La societat INDUSTRIAL PIERA SA (IPSA) és una societat anònima municipal el capital de la qual pertany íntegrament a l’Ajuntament de Piera. L’empresa es va constituir el dia 27 d’octubre de 1989.

Constituïx l’objecte de la societat la gestió de les obres i serveis que li encomani l’Ajuntament de Piera, i en especial la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable en alta al municipi de Piera.

Actualment, a més del servei d’aigua en alta IPSA s’encarrega de diferents serveis de manteniment a instal·lacions municipals així com a la prestació de diferents treballs tècnics encarregats per l’Ajuntament de Piera. Té la condició legal de “mitjà propi” d’aquesta corporació.

La direcció i l’administració d’aquesta empresa municipal va a càrrec dels següents òrgans:

a) La Junta General que la constitueixen la totalitat de Regidors que integren el Ple de l’Ajuntament de Piera i presideix l’Alcalde.

b) El Consell d’Administració que el nomena la Junta General

c) La Gerència, designada per la Junta General.


President:
Sr. Josep Llopart i Gardela
Consell d'Administració:
Sr. Jordi Pau i Cardús
Sr. Javier Perellón Bravo
Sr. Juan Miguel Ramírez Fernández
Sra. Sandra Bernad Martínez
 
Consellers Delegats: 
Sr. Jordi Pau i Cardús

Resultats d'Industrial Piera SA

200

Abastament d'aigua

20

Obres i Serveis

16

Enllumenats

1000

Treballs tècnics

Anuncis
Industrial Piera
Direcció: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)
Telèfon: 93 708 78 00
Fax: 93 708 78 01
Email: info@ipsaserveismunicipals.cat
Web: www.ipsaserveismunicipals.cat