Estabilització plantilla

Mai 31, 2022

Es fa públic als efectes oportuns que, reunit el Consell d'Administració de l'empresa municipal Industrial Piera, S.A. el 30 de maig de 2022, en sessió extraordinària, i amb un punt únic a l'ordre del dia, s'ha aprovat l'Oferta Pública d'Ocupació 2022 per l'estabilització de l'ocupació temporal, de conformitat amb les disposicions establertes en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació pública, en els següents termes:

Resolució

Anunci BOPB

Anuncis
Industrial Piera
Direcció: C/ de la Plaça, 27 08784 Piera (Barcelona)
Telèfon: 93 708 78 00
Fax: 93 708 78 01
Email: info@ipsaserveismunicipals.cat
Web: www.ipsaserveismunicipals.cat